English

Pwy yw WITS?

Mae’r Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu (WITS) yn dod o hyd i ac yn dyrannu dehonglwyr a chyfieithwyr proffesiynol i weithio yn y sector cyhoeddus.

I ddechrau, roeddem yn gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Sir Caerdydd, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, ond erbyn hyn rydym yn cyflenwi gweithwyr proffesiynol ym maes ieithoedd i dros 30 o gleientiaid yn y sector cyhoeddus.

“Pob blwyddyn, mae WITS yn derbyn dros 30,000 cais am ddehongliad neu gyfieithiad gan weithiwyr proffesiynol y Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Cymru”

Ein Gwasanaethau

Mae WITS yn cynnig gwasanaethau dehongli wyneb yn wyneb i gyrff y Sector Cyhoeddus ledled Cymru. Rydym yn sicrhau bod cyfathrebu â chwsmer neu ddefnyddiwr gwasanaeth yn syml ac yn broffesiynol. Mae ein gwasanaethau’n cefnogi pobl nad oes ganddynt afael da iawn ar y Saesneg er mwyn defnyddio Gwasanaethau Cyhoeddus yn rhwydd. O drafod cydsyniad ac egluro ôl-ofal ar gyfer llawdriniaethau, i gynnal cyfweliadau gyda rhywun a ddrwgdybir, WITS yw prif gyflenwr ieithyddol y rhan fwyaf o gyrff Sector Cyhoeddus Cymru.

Gwneud Cais am Ddehonglwr

Os oes angen gwasanaethau dehonglwr arnoch ar fyr rybudd, ffoniwch 02920 537 555, ac yna dewiswch opsiwn 1.

Ar gyfer pob math arall o gais am ddehonglwr, cysylltwch â ni, a bydd aelod o’r tîm yn ateb cyn gynted â phosibl.

Ieithoedd a ddarperir

Mae WITS yn cynnig ystod eang o wasanaethau iaith a chyfieithu i’w holl bartneriaid.

Gyda thros 80 o ieithoedd ar gael o’r mwyaf cyffredin i’r prinnaf, mae gennym yr adnoddau i gynnig gwasanaethau i ateb pob angen.

Yr ieithoedd y gofynnir amdanynt amlaf yw:

 • Arabeg عربى
 • Pwyleg Polski
 • Lithwaneg Lietuviškai
 • Tsieceg čeština
 • Mandarin 汉语
 • Cantonese 粵語
 • Wrdw اردو
 • Bengali বাঙালি
 • Rwmaneg
 • BSL

Ein ffioedd

Mae ein cyfraddau’n amrywio’n dibynnu ar ddyddiad yr apwyntiad ac yn ystod yr apwyntiad. Mae hefyd gyfraddau gwahanol yn dibynnu ar gymwysterau gwahanol y dehonglydd h.y. wedi’i hyfforddi’n lleol neu â Diploma mewn Dehongli i’r Gwasanaethau Cyhoeddus (DPSI).

Os hoffech drafod ein cyfraddau’n fanylach cysylltwch â ni.

Ymuno â’r tîm

Caiff ceisiadau i ddod yn ddehonglydd WITS eu hystyried ar sail nifer o feini prawf, gan gynnwys, ond nid yn unig:

 • ieithoedd a siaredir,
 • lleoliad presennol,
 • profiad blaenorol,
 • cymwysterau perthnasol.
 • Byddwn yn tybio bob tro bod gan yr ymgeisydd afael da ar y Saesneg, oherwydd hon fydd un ai iaith darged neu iaith ffynhonnell unrhyw aseiniad.

Preswyliaeth lleiafswm o 3 blynedd yn y DU.

Os ydych yn credu eich bod yn bwrw’r meini prawf neu os oes gennych fwy o gwestiynau am y broses ymgeisio, cysylltwch â ni.


Annwyl Ymgeisydd,

Diolch am eich diddordeb mewn ymuno â’n tîm fel cyfieithydd llawrydd. Mae Gwasanaeth Cyfieithu Cymru (GCC) yn bartneriaeth rhwng dros 30 o gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru. Fel cyfieithydd llawrydd yn gweithio gyda GCC bydd gennych gyfle i weithio mewn llawer o amgylcheddau gwahanol gan gynnwys cydweithio ag Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd a lluoedd yr Heddlu.

Clients Direct Ltd (CDL) sy’n gweinyddu’r broses archwilio a thalu ar gyfer bob cyfieithydd llawrydd ar system GCC. Bydd CDL yn cysylltu â chi’n uniongyrchol i ddechrau’r broses archwilio cefndir a threfnu’ch manylion talu.

Llenwch y pecyn ymgeisio (91kb DOC) hwn os ydych eisiau i’ch cais gael ei ystyried.

Mae’r pecyn yn cynnwys y Ffurflen Gais i’w gwblhau a Chod Ymddygiad GCC y mae’n rhaid ei lofnodi.

Cofion gorau,

Tîm GCC

Digwyddiadau

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Cymru yn bwriadu cynnal dau weithdy ymgysylltu ar gyfer Pobl Fyddar. Mae croeso i chi ymuno â ni un ai:Bore

 • Dydd Iau 8 Mawrth 9:30-11:30 yng Nghlwb y Byddar Wrecsam, Canolfan Victoria Wrecsam, 13 Hill Street, Wrecsam, Clwyd, LL11 1SN
  neu
 • Dydd Iau 8 Mawrth 13:00-15:00 yng Nghanolfan Sign-Sight -Sound, 77 Conway Road, Bae Colwyn, Conwy LL29 7LN

Nod y gweithdy yw:

 • Cwrdd â chi fel y gallwch rannu eich profiadau â ni
 • Cydweithio â chi fel y gallwn ddatblygu a gwella ein gwasanaeth

Os hoffech fod yn bresennol, cwblhewch y ffurflen ‘cysylltu â ni’

MAE DEHONGLWYR IAITH ARWYDDION PRYDAIN WEDI’U TREFNU AR GYFER Y DDAU WEITHDY

Bydd lluniaeth ar gael yn y ddau ddigwyddiad.

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw ofynion dietegol penodol.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiwn neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth am WITS cysylltwch â ni.

Ffoniwch ni

02920 537 555

7am – 10pm – Pob ymholiad

10pm – 7am –  Archebu dehonglydd ar frys

Cysylltwch â ni ar-lein
Cwynion

Lawrlwythwch ein polisi cwynion (115kb PDF)

Write to us
Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu,
Tŷ Willcox, Dunleavy Drive, Caerdydd,
CF11 0BA

Neu gwnewch gŵyn ar-lein


Dehongli gwybodaeth


Gwybodaeth i bartneriaid

Cyswllt drwy SignVideo

Sign Video logo

Beth yw SignVideo

Cysylltu â chyfieithydd IAP drwy’r ffôn fideo, gliniadur neu ffôn clyfar am ddim.

Cysylltu â chyfieithydd IAP

© Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu Cymru - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd